Pembinaan Instrumen Penilaian Dalam Aspek Psikomotor


Pembinaan Instrumen Penilaian Dalam Aspek Psikomotor (Tingkahlaku Moral)

Pengenalan

  • Dalam penilaian tingkahlaku moral, pelajar dikehendaki melakukan sesuatu aktiviti atau perbuatan berkaitan dengan nilai yang telah dipelajari.
  • Penilai atau guru Pendidikan Moral akan memerhatikan tingkahlaku dan gerak-geri pelajar dan bandingan dengan tingkahlaku piawai yang telah disediakan.
  • Dalam penilaian tingkahlaku moral, pelajar diberi satu ‘demanding task’ dan dikehendaki respon dalam bentuk lisan, bertulis atau mengkonstruk sesuatu produk.
  • Misalnya dalam aspek penyelesaian masalah secara berkumpulan.

Senarai Sub-sub Topik:

  1. Ciri-ciri penilaian tingkahlaku moral
  2. Ciri-ciri penilaian tingkahlaku yang lain
  3. Kepentingan penilaian tingkahlaku moral
  4. Pembinaan item penilaian tingkahlaku moral
  5. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam tingkahlaku moral